Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

Prawo szkolne

Statut

Ocena śródroczna – klasa I

Ocena śródroczna – klasa II

Ocena śródroczna – klasa III

Zasady oceniania zachowania 4-8 (wyciąg ze Statutu) 2023

Plan pracy szkoły, procedury, regulaminy:

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2023-2024

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Program rozwoju 2019-2024

Procedura_współpracy_z_Rodzicami

Program wychowawczo-profilaktyczny 2023-2024

Program realizacji doradztwa zawodowego 2023-2024

Regulamin świetlicy

Regulamin wyjść i wycieczek szkolnych 2023-2024

Szkolny zestaw programów nauczania 2023-2024

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin szczęśliwego numerka

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Regulamin wypożyczania podręczników z biblioteki szkolnej SP 118

Wymagania na pierwszym etapie edukacyjnym:

Kształcenie zintegrowane

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Język angielski

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Religia

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Wymagania na drugim etapie edukacyjnym:

Geografia

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Język angielski

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Biologia

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Chemia

Klasa 7

Klasa 8

Fizyka

Klasa 7

Klasa 8

Historia

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Informatyka

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

język niemiecki

Klasa 7

Klasa 8

Klasa 8a gr. 1

Matematyka

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Język polski

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Technika

Technika

WF

WF

Religia

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Przyroda

Klasa 4

WOS

Klasa 8

Muzyka

Klasy 4-7

Plastyka

Klasy 4-7