Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

Erasmus+

Nasz projekt polega na uczeniu się poprzez obserwację nauczycieli pracujących w podobnym typie szkoły i na podobnych stanowiskach (tzw. „job shadowing”).

Dzięki niemu mamy nadzieję osiągnąć poprawę funkcjonowania naszej szkoły w zdiagnozowanych obszarach wymagających poprawy. Oczekujemy osiągnięcia następujących celów głównych: 

1. zróżnicowanie i uskutecznienie naszych metod nauczania (w tym z użyciem TIK), w szczególności w pracy z dzieckiem młodszym,

2. podniesienie skuteczności nauczania umiejętności kluczowych (poprzez udoskonalenie pracy metodą „oceniania kształtującego”, opracowanie systemu skutecznego informowania uczniów i rodziców o postępach dzieci, refleksję nad obserwowanym konsekwentnym stosowaniem spójnych systemów dydaktycznych, itp.),

3. podniesienie poziomu zrozumienia wartości etycznych wśród uczniów (postawy proekologiczne, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur i religii, itp.),

4. podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole,

5. znalezienie sposobu na efektywniejszą pracę z uczniami słabo mówiącymi w języku kraju, w którym są nauczane (imigranci).

Ponadto, mamy nadzieję na nabycie umiejętności pracy z dziećmi nowoprzybyłymi do Polski oraz radzenia sobie z ich barierą językową.

Dodatkowo,  nasz projekt mobilności jest ściśle związany z projektem  eTwinning (https://twinspace.etwinning.net/10989/home), który realizujemy we współpracy z naszymi dwiema szkołami partnerskimi od pół roku. Wierzymy, że dzięki możliwości spotkania z nimi „twarzą w twarz”, będziemy mogli omówić dotychczasowe rezultaty pracy, uszczegółowić plany na dalsze działania, zobaczyć prace dzieci związane z projektem oraz stworzyć realne, ludzkie, nie tylko wirtualne relacje z partnerskimi szkołami. Tematyka projektu eTwinning nawiązuje do trzeciego z wyżej wymienionych celów głównych, tj. podniesienia poziomu zrozumienia wartości etycznych, ponieważ projekt opiera się na analizie opowiadania Bruna Ferrera pt. „Koń cesarza”, niosących wyraźne przesłanie moralne.

Uczestnikami projektu jest grupa siedmiu nauczycieli uczących na różnych poziomach nauczania oraz różnych przedmiotów. Są oni chętni i gotowi do dzielenia się tym, czego się nauczą podczas pobytu za granicą z resztą pracowników naszej szkoły.

Podczas każdej wizyty planujemy takie działania jak: przedstawienie celów i planu pobytu, ukierunkowana obserwacja lekcji w szkole goszczącej (zgodnie z głównymi i szczegółowymi celami projektu), udział w spotkaniach grona pedagogicznego, obserwacja apeli uczniowskich, występów dzieci, prezentacja efektów ich pracy, obserwacja bazy szkoły, jej wyposażenia, pomocy naukowych, dekoracji, sposobu ustawienia ławek w klasie oraz sposobu, w jaki te wszystkie elementy wpływają na zaangażowanie uczniów, obserwacja efektów pracy projektu eTwinning oraz podsumowanie i ewaluacja pobytu.

Wierzymy, że nasz projekt będzie oddziaływał na całą społeczność szkolną dzięki warsztatom i szkoleniom dla nauczycieli prowadzonym przez uczestników mobilności. Co więcej, projekt będzie oddziaływał również na rodziców uczniów, społeczność lokalną oraz mieszkańców miasta dzięki rozpowszechnianiu informacji o nim. Dzięki temu, wymienione grupy będą bardziej świadomymi i otwartymi członkami UE, widzącymi realne powiązania między naszym krajem a innymi.

Ufamy, że nasz projekt będzie miał również wiele korzyści długoterminowych, takich jak otwarcie szkoły na uczenie się, zmianę, doskonalenie, udział w ewentualnych kolejnych projektach unijnych w przyszłości oraz wzrost poczucia satysfakcji z własnej pracy nauczycieli.

Sądzimy również, że projekt będzie jedyną możliwością dla uczniów z rodzin o niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej (bezrobocie, bieda, ograniczony dostęp do źródeł kultury) poznania rówieśników z innego kraju UE poprzez ich nauczycieli. Projekt ten obdarzy ich poczuciem, że Europa jest czymś bliskim i osiągalnym oraz da im nadzieję i wiarę w to, że mogą wiązać swoją zawodową przyszłość z krajami UE.