Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishFrenchGermanItalianPolishSpanishUkrainian

Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

WARTOŚCI:  EMPATIA, PRAWDADOBRO, SZACUNEK, ŻYCZLIWOŚĆ, PRZYJAŹŃ, WDZIĘCZNOŚĆ, HOJNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ, WYTRWAŁOŚC, …

VALUES:  EMPATHY, TRUE, GOOD, RESPECT, KINDNESS, FRIENDSHIP, GRATITUDE,  GENEROSITY, HONESTY, PERSEVERANCE, …

_______________________________________________________________________________________________________

OGÓLNE ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 118
im. płk. pil. B. Orlińskiego we Wrocławiu w roku szkolnym 2021/2022

 1. Ze względu na sytuację epidemiologiczną  do wejścia na teren szkoły upoważnieni są wyłącznie  uczniowie oraz pracownicy szkoły.
 2. Ogranicza się wchodzenie do szkoły osób trzecich. Wszystkie sprawy należy załatwiać drogą elektroniczną  – sekretariat: aklim@sp118.pl  lub  szkola@sp118.pl,  telefonicznie: 71 788 99 30 w. 31,     71 798 68 40   w. 100  lub  691 977 946.
  Sekretariat jest czynny codziennie  od 7.00 do 16.00  we  wtorki  do  godziny  17.00.
 3. Kontakt z nauczycielami możliwy  jest drogą elektroniczną poprzez dziennik Librus.
 4. Do pracy przychodzą wyłącznie pracownicy zdrowi, bez objawów infekcji dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 5. Pracownicy szkoły wchodzą na teren szkoły wyłącznie wejściem głównym, dezynfekując ręce, dokonując pomiaru temperatury, zaznaczając wejście na teren budynku poprzez użycie karty magnetycznej.
 6. W częściach wspólnych: hole, szatnia, korytarze, pokój nauczycielski – wszyscy pracownicy i uczniowie zobowiązani są do  zakrycia ust i nosa maseczką.
 7. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 8. Uczniów do szkoły przyprowadzają i ze szkoły odbierają wyłącznie zdrowi rodzice lub opiekunowie.
 9. Przed wejściem do budynku szkoły zapewnione są płyny do dezynfekcji oraz maty dezynfekcyjne.
 10. Wyznaczone są wejścia do szkoły dla uczniów poszczególnych klas oraz  określone godziny przyjścia uczniów do szkoły.
 11. Uczniowie na terenie szkoły korzystają z szatni, zmieniają obuwie.
 12. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły przed wejściem na teren szkoły mają obowiązek zdezynfekowania rąk oraz zasłonięcia ust i nosa. Osłona ust i nosa obowiązują we wszystkich przestrzeniach wspólnych m.in.:  szatnia, korytarze, hol główny, toalety, stołówka, pokój nauczycielski, poranne świetlice.
 13. Maseczkę po zdjęciu zawsze należy zabezpieczyć w żadnym wypadu nie wolno jej odkładać na miejsca wspólnego użytkowania.
 14. Rodzice powinni zapewnić dziecku dodatkową sterylną maseczkę umieszczoną w tornistrze.
 15. Każda osoba przebywająca w budynku szkoły powinna pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, o zasłanianiu ust i nosa  podczas kichania i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 16. Wychowawcy klas w pierwszym tygodniu nauki przeprowadzą rozmowę na temat przestrzegania zasad higieny oraz procedur bezpieczeństwa.
 17. Nauczyciele po zakończeniu lekcji przypominają uczniom o zasłonięciu ust i nosa przed wyjściem z sali.
 18. Rodzice zobowiązani są do przygotowania dla dziecka drugiego śniadania wraz z serwetką, uczniowie powinni mieć także własną butelkę wody do picia. Po drugiej lekcji uczniowie mają czas na II śniadanie – należy pamiętać o umyciu rąk, ułożeniu serwetki lub podkładki pod kanapkę.
 19. Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub  w tornistrze.
 20. Uczeń nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów w tym telefonu komórkowego. W przypadku podjęcia przez rodzica decyzji o konieczności posiadania przez dziecko telefonu, urządzenie przez cały czas pobytu ucznia w szkole powinno znajdować się w tornistrze i być wyłączone.
 21. Rodzice uczniów klas pierwszych odprowadzają dzieci  do przestrzeni wspólnej szkoły – ATRIUM „Dwejście bramą segment D, zachowując dystans 1,5 m od innych rodziców i pracowników szkoły. Rodzice uczniów/opiekunowie nie wchodzą na teren szatni.
 22. Uczniowie klas pierwszych a, b, c, którzy rozpoczynają lekcje na pierwszą zmianę do szkoły przyprowadzani są w godzinach zgodnie z tabelką – ZAŁĄCZNIK NR 1.
 23. Uczniowie po zdezynfekowaniu rąk na terenie szatni oczekują na wychowawcę klasy w odpowiedniej sali świetlicowej.
 24. Punktualnie o wyznaczonej godzinie wychowawca zabiera uczniów do sali, gdzie rozpocznie się pierwsza lekcja.
 25. Uczniowie klasy pierwszej d i e, którzy rozpoczynają swoje lekcje o godzinie późniejszej (druga zmiana) i będą przed rozpoczęciem lekcji pod opieką świetlicy przychodzą do szkoły w godzinach 7.00-7.15  lub  8.15-8.30 wejście ATRIUM „D.
 26. Uczniowie klasy pierwszej d i e, którzy nie korzystają ze świetlicy przed lekcjami przychodzą do szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji  wejście ATRIUM „D.
 27. Wychowawcy klasy c i e odbierają uczniów z szatni (segment D) i odprowadzają do sali lekcyjnej.
 28. Uczniowie klasy d i e, którzy czekają na lekcje w świetlicy przyprowadzani są do sali przez wychowawcę świetlicy.
 29. Godziny przyprowadzania i odbioru uczniów klas pierwszych – tabela ZAŁĄCZNIK NR 1.
 30. Rodzice uczniów klas drugich c ,d, e (pierwsza  zmiana) odprowadzają  dzieci na dziedziniec główny – przed wejście do szatni rodzice nie wchodzą na teren szatni, dzieci dezynfekują ręce i idą do odpowiedniej sali świetlicy – s1, s2, s3 (w szatni są pracownicy dedykowani do pomocy uczniom klas drugich).
 31. Uczniowie klas drugich c, d, e, którzy rozpoczynają lekcje na pierwszą zmianę przyprowadzani są w godzinach zgodnie z tabelką – ZAŁĄCZNIK NR 2.
 32. Uczniowie po zdezynfekowaniu rąk na terenie szatni, przebraniu obuwia oczekują na wychowawcę klasy w odpowiedniej sali świetlicowej (S1, S2,S3).
 33. Po zakończonych lekcjach rodzice wymienionych klas 2 c , d, e, które przebywają w świetlicy oczekują na dzieci przed wejściem głównym do szkoły, zachowując dystans 1,5 m od innych rodziców i pracowników szkoły.
 34. Po zakończonych lekcjach rodzice wymienionych klas 2 c, d, e, którzy nie zostają pod opieką w świetlicy , czekają na wychowawcę z dzieckiem na dziedzińcu – WYJŚCIE dzieci przez wyjście główne .
 35. Uczniowie klasy drugiej a, b, którzy rozpoczynają swoje lekcje o godzinie późniejszej (druga  zmiana) i będą pod opieką świetlicy przychodzą do szkoły w godzinach 7.00-7.15 lub 8.15-8.30.
 36. Uczniowie klasy drugiej a , b, którzy nie korzystają ze świetlicy przed lekcjami przychodzą na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji wejście z dziedzińca głównego WEJŚCIE PRZEZ SZATNIĘ.
 37. Wychowawcy klas drugich a, b odbierają uczniów z szatni i odprowadzają do sali lekcyjnej.
 38. Uczniowie klas drugich a, b, którzy czekają na lekcje w świetlicy przyprowadzani są do sali przez wychowawcę świetlicy.
 39. Godziny przyprowadzania i odbioru  uczniów klas drugich – tabela ZAŁĄCZNIK NR 2.
 40. Rodzice uczniów klas trzecich a, b, c – odprowadzają dzieci do wejścia – SEGMENT A – nie wchodzą na teren szkoły zachowując dystans 1,5 m od innych rodziców i pracowników szkoły.
 41. Uczniowie po zdezynfekowaniu rąk na terenie szatni  oczekują na wychowawcę klasy w odpowiedniej sali świetlicowej. O określonej godzinie wychowawca klasy zabiera uczniów do sali, gdzie rozpocznie się pierwsza lekcja.
 42. Rodzice uczniów klas trzecich a, b, c – odbierają  dzieci ze szkoły o określonych godzinach  wejście – SEGMENT  A.
 43. Godziny przyprowadzania i odbioru uczniów klas trzecich a, b , c – ZAŁĄCZNIK NR 3.
 44. Rodzice uczniów klas  trzecich d, e, f odprowadzają dzieci na dziedziniec główny – przed wejście do szatni, rodzice nie wchodzą na teren szatni, dzieci dezynfekują ręce. Dzieci są pod opieką wychowawcy świetlicy o określonej godzinie wychowawca klasy zabiera uczniów do sali, gdzie rozpocznie się pierwsza lekcja.  
 45. Rodzice uczniów klas trzecich  d, e, f – odbierają  dzieci ze szkoły o określonych godzinach dziedziniec WEJŚCIE PRZEZ SZATNIĘ.
 46. Godziny przyprowadzania i odbioru uczniów klas trzecich  d, e , f – tabela ZAŁĄCZNIK NR  3.
 47. Wychowawcy klas  1-3  oraz nauczyciele, którzy rozpoczynają pierwszą lekcję w tych klasach rozpoczynają pracę zgodnie z załącznikami  nr  1, 2, 3, 4.
 48. Nauczyciele klas 4-8  którzy rozpoczynają lekcje o godzinie 8.00 są na stanowiskach pracy od godziny 7.45  – otwierają salę, w której będą mieli pierwszą lekcję i sprawują opiekę nad przychodzącymi uczniami.
 49. Uczniowie klas czwartych, którzy rozpoczynają lekcje od godziny 8.00 i ze względu na pracę rodziców przed lekcjami będą pod opieką świetlicy do szkoły przychodzą do godziny 7.40 – czekają w sali świetlicowej (s-4 lub s-5 do godz. 7.45 i udają się do sali, gdzie będzie pierwsza lekcja) .
 50. Uczniowie klas czwartych, którzy nie przebywają w świetlicy, przychodzą do szkoły o godzinie 7.45 wchodząc na teren szatni zakrywają usta i nos, po zdezynfekowaniu rąk na terenie szatni, zmianie obuwia  przechodzą do  sali, gdzie będą mieli pierwszą lekcję. Przebywają wyłącznie w wyznaczonym miejscu pod opieką nauczyciela, z którym będą mieli pierwszą lekcję.
 51. Uczniowie klas piątych i szóstych do szkoły przychodzą od godziny 7.45 do 7.55 – wchodzą na teren szatni  WEJŚCIEM PRZEZ SZATNIĘ zakrywają usta i nos, dezynfekują ręce, zmieniają obuwie i udają się do  sali, gdzie będą mieli pierwszą lekcję. Przebywają wyłącznie w wyznaczonym miejscu pod opieką nauczyciela, z którym będą mieli pierwszą lekcję.
 52. Uczniowie klas siódmych i ósmych do szkoły przychodzą od godziny 7.45  do  7.55 – wchodzą do szkoły WEJŚCIEM GŁÓWNYM przy portierni zakrywają usta i nos, dezynfekują ręce, zmieniają obuwie i udają się do  sali , gdzie będą mieli pierwszą lekcję. Przebywają wyłącznie w wyznaczonym miejscu pod opieką nauczyciela, z którym będą mieli pierwszą lekcję.
 53. Uczniowie klas 6-8, którzy rozpoczynają lekcje o godzinie 7.00  przychodzą do szatni o godzinie 6.50 przebierają się i przechodzą na blok sportowy przebywają pod opieką nauczyciela w-f, z którym będą mieli pierwszą lekcję.
 54. Nauczyciele w-f, którzy rozpoczynają pierwszą lekcję o godzinie 7.00, na stanowisku pracy są od godziny 6.50
 55. Uczniowie, którzy rozpoczynają lekcje o godzinie 8.55 wchodzą do szkoły przez szatnię od godzinie 8.45 do godziny 8.50, po dzwonku na przerwę idą do określonej strefy oczekiwania na lekcje.
 56. Uczniowie klas 4-8, którzy rozpoczynają swoje lekcje później niż 8.55 do szkoły wchodzą głównym wejściem nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.
 57. W szkole na korytarzach i holu głównym określono strefy oczekiwania na kolejną lekcję – uczniowie, którzy mają kolejną lekcję w poszczególnych gabinetach przechodzą do określonej strefy i tam przebywają pod opieką nauczycieli, którzy pełnią dyżur w danej strefie.
 58. Dla uczniów, którzy mają kolejną lekcję w salach: 16, 31, 63, 70 – wyznacza się strefy oczekiwania w holu głównym.
 59. Uczniowie, którzy mają jako kolejną lekcję w-f, przechodzą na blok sportowy do szatni, po szybkim przygotowaniu się do lekcji, zajmują miejsce w hali sportowej. Nauczyciele w-fu ustalą strefy oczekiwania uczniów na lekcje oraz przestrzegają grafik dyżurów uwzględniającego sprawowanie opieki nad uczniami oczekującymi w hali. Po dzwonku na lekcję nauczyciele zabierają uczniów do miejsca, gdzie będzie realizowana lekcja w-fu.
 60. W toaletach jednocześnie może być tylu uczniów ile jest kabin w danej toalecie (informacja na drzwiach). Uczniowie czekają w pobliżu toalety na zwolnienie miejsca w toalecie zachowując dystans do innych osób oczekujących. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 61. Wychowawcy klas w terminie do 6 września przekażą do sekretariatu szkoły listy uczniów z aktualnymi numerami telefonów do rodziców/opiekunów prawnych oraz aktualnymi adresami email.
 62. Nauczyciele zobowiązani są do częstego wietrzenia sali zarówno w trakcie lekcji, jak również podczas przerwy (minimum raz na godzinę dokładne wietrzenie sali).
 63. Kierownik gospodarczy organizuje dyżury pracowników obsługi odpowiedzialnych za wietrzenie części wspólnych co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a także w czasie zajęć.
 64. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Zaleca się codzienne przebywanie uczniów na świeżym powietrzu (w jednym miejscu jeden oddział klasowy).
 65. W ramach lekcji w-fu zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 66. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 67. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 68. Zachęca się nauczycieli innych przedmiotów  w klasach 4-8 , jeśli program na to pozwala, do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu na terenie przyszkolnym.
 69. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, prosi ucznia o założenie maseczki, wzywa do sali pielęgniarkę szkolną numer telefonu: 71 788 99 30 w. 40 lub 500 068 379 lub przez ucznia dyżurnego . Pielęgniarka lub pracownik sekretariatu niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 70. Uczniowie w trakcie lekcji mogą przebywać w sali bez maseczek, wychodząc z sali osłaniają usta i nos.
 71. W szkole obowiązuje ruch prawostronny, należy bezwzględnie przestrzegać zasad poruszania się po korytarzach, pozostawiania tornistra w wyznaczonym miejscu i przebywania podczas przerwy wyłącznie ze swoją klasą w wyznaczonym miejscu z wyjątkiem konieczności skorzystania z toalety.
 72. Przy wejściach  do budynku szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. Ponadto zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk, instrukcję użycia środka dezynfekującego, płyn do dezynfekcji rąk dla wszystkich wchodzących (w miejscu dostępnym dla wszystkich).
 73. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. W regulaminie  świetlicy, wprowadzone zostały  zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii w tym zasady przebywania na świeżym powietrzu, zasady odbierania dzieci ze świetlicy, zasady korzystania ze stołówki szkolnej.
 74. W świetlicy dostępne są środki do dezynfekcji rąk w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 75. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 76. W salach, gdzie przebywają dzieci przed lekcjami i po lekcjach należy przeprowadzić gruntowne sprzątanie i dezynfekcję pomieszczenia przed zmianą grupy.
 77. Uczniowie klas 1-4, którzy przebywają w świetlicy korzystają ze stołówki szkolnej wyłącznie o określonej godzinie pod opieką wychowawcy świetlicy. W stołówce zajmują wyznaczone stałe miejsce przy stoliku z rówieśnikami z danej klasy.
 78. Uczniowie klas 4-8, którzy nie uczęszczają do świetlicy obiad mogą zjeść podczas przerwy obiadowej o godzinie 12.30-12.45 lub po lekcjach o godzinie 14.25-14.40  lub 15.20-15.35 zajmując miejsce przy wyznaczonym stoliku.
 79. Po każdej grupie konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł, za co odpowiadają pracownicy firmy  cateringowej.
 80. Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy.
 81. W przypadku kiedy rodzice /opiekunowie prawni lub członkowie rodzin zostali objęci kwarantanną o tym fakcie powiadamiają niezwłocznie  wychowawcę klasy, wychowawca dyrektora szkoły. Uczeń w takim wypadku nie przychodzi do szkoły.
 82. Rekomenduje się nauczycielom, którzy nie pełnią podczas przerwy dyżurów pozostawanie w gabinetach lekcyjnych, otwieranie okien i drzwi na oścież, aby zapewnić maksymalne wietrzenie sali i korytarzy szkolnych.
 83. Należy ograniczyć  przebywanie na terenie pokoju nauczycielskiego oraz w innej przestrzeni wspólnej.
 84. Regulamin pracy biblioteki uwzględnia informację na temat koniecznego okresu 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 85. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, jak również  czystość ciągów komunikacyjnych – grafik ustala kierownik gospodarczy.
 86. Przynajmniej raz dziennie należy dezynfekować powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, krzesła, stoliki oraz inne powierzchnie i przedmioty często dotykane. Zabawki i inne sprzęty w salach dla dzieci należy myć lub dezynfekować nie rzadziej niż raz dziennie. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń czy przedmiotów.