Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishFrenchGermanItalianPolishSpanishUkrainian

Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

 • 08.11
  2021

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownik gospodarczy z uprawnieniami specjalisty ds. bhp

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 118 we Wrocławiu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –  kierownik  gospodarczy z uprawnieniami specjalisty ds. bhp

  1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania niezbędne:
  • posiada obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie wyższe na kierunku administracja publiczna lub prawo pracy z minimum 2 letnim stażem pracy  na podobnym stanowisku oraz wykształcenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.11.2004r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.246.2468 z późn.zm.) i posiadać łącznie co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
  • wysoka kultura osobista, komunikatywność i dyspozycyjność,
  1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania dodatkowe:
  • obowiązkowość, samodzielność, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność, terminowość,
  • umiejętność kreowania dobrego wizerunku szkoły,
  • umiejętność koordynowania prac,
  • umiejętność pracy w zespole,
  1. Osoba zatrudniona na stanowisku, którego dotyczy konkurs zobowiązana będzie między innymi:
  • dokonywanie przeglądów warunków pracy w obiekcie szkoły,
  • dokonywanie okresowych ocen i analiz stanu bhp i p.poż. oraz sporządzanie w tym zakresie stosownej dokumentacji,
  • występowanie do dyrektora placówki z wnioskami dotyczącymi stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp,
  • nadzorowanie usuwania wskazanych zaleceń,
  • prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • prowadzenie dokumentacji postępowań powypadkowych i odszkodowawczych pracowników szkoły,
  • prowadzenie zadań z zakresu specjalistycznego nadzoru nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym,
  • współpraca z instytucjami sprawującymi nadzór w zakresie bhp i p.poż. oraz nadzór nad realizacją wydawanych przez nie zaleceń i postanowień,
  • przeprowadzanie szkoleń pracowników szkoły w zakresie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
  • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz wprowadzanie ich w życie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • sporządzanie sprawozdań zgodnie z ustalonymi w placówce zasadami,
  • nadzorowanie i kontrola podległych  pracowników obsługi oraz  ustalanie  zakresów obowiązków  dla pracowników obsługi,
  • kontrola ważności szkoleń okresowych pracowników: bhp, p.poż, pierwszej pomocy oraz  organizacja wymienionych szkoleń,
  • nadzór nad zabezpieczeniem majątku szkoły i podejmowanie w tym kierunku niezbędnych działań,
  • uczestniczenie w  planowaniu zadań inwestycyjnych, współpraca  z projektantami oraz  wykonawcami  prac  remontowo – budowlanych,
  • wykonywanie zadań z  zakresu realizacji kontroli zarządczej : określanie, celów zadań oraz mierników, tworzenie planów kontroli oraz opracowywanie rejestru ryzyka na kolejne rok,  sporządzenie sprawozdań oraz oświadczeń itp.),
  • ewidencjonowanie faktur  w programie  „Rozrachunki”, opisywanie  faktur,
  • opracowywanie wszystkich regulaminów obowiązujących w zakładzie pracy oraz ich uaktualnianie,
  • przygotowywanie deklaracji dot. opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska,
  • obsługa monitoringu wizyjnego szkoły (odtwarzanie nagrań, kopiowanie nagrań),
  • załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora z zakresu administracji szkoły.

  Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław lub przesłać pocztą na w/w  adres  oferty pracy zawierające niżej wymienione dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem ,,Nabór na wolne stanowisko pracy – kierownik gospodarczy z uprawnieniami specjalisty ds. bhp” oraz adres i telefon składającego ofertę.

  1. podanie o przyjęcie do pracy;
  2. życiorys (cv);
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  4. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż;
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;
  6. oświadczenie kandydata o tym, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione  umyślnie,
  7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.

  Dokumenty należy  składać  do  dnia  30.11.2021r. do godz. 10.00

  Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy złożyli dokumenty odbędzie się dnia  09.12.2021r

  1. Oferta powinna być opatrzona własnoręcznie podpisaną klauzulą o następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 922  ze zm.)”.

  1. Postępowanie konkursowe prowadzone przez komisję konkursową będzie polegało na analizie ofert i rozmowie kwalifikacyjnej w toku, której zostaną sprawdzone kwalifikacje. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu należy do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 118 we Wrocławiu.
  2. Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej miasta Wrocław oraz na tablicy informacyjnej SP 118 przy ul. Bulwar Ikara 19
  3. Wymiar czasu pracy: 0,75 etatu
  4. Okres zatrudnienia: 01.02.2022r.
  5. Rodzaj  umowy o pracę: umowa trzymiesięczny okres próbny, po okresie próbnym nastąpi ewentualne przedłużenie umowy.

  Ogłoszenie o naborze pracownika (PDF, 313 KB)