Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Librus Rodzina

Strefa ucznia

Strefa rodzica

 • 27.09
  2021

  Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych

  Klucz do przyszłości - obrazek

  Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych
  i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Klucz do przyszłości - plakat

  Źródło finansowania:

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
  Oś priorytetowa 10: Edukacja
  Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
  Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF

  Lider projektu:

  Gmina-Wroclaw - herb

  Gmina Wrocław

  Partner projektu:

  Gmina-Czernica - herb

  Gmina Czernica

  Cel projektu:

  Poprawa efektywności kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w szkołach podstawowych
  i  szkołach ponadpodstawowych poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół

  Działania w projekcie skierowane do uczniów:

  1. interdyscyplinarne zajęcia dodatkowe dla uczniów/uczennic klas I-III szkół podstawowych realizowane w formie kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów – wspierające wielokierunkową aktywność poznawczą dzieci. Program zajęć będzie zawierał m.in.: zagadnienia z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych a realizowany będzie z wykorzystaniem zakupionego sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych.
  2. Indywidualizacja wsparcia dla uczniów/uczennic ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi z klas I-III szkół podstawowych:
   • zajęcia dodatkowe z logorytmiki / zajęcia ogólnorozwojowe z elementami logorytmiki – wspierające rozwój motoryki, słuchu i mowy
   • zajęcia dodatkowe z komunikacji dla porozumienia i współdziałania w grupie – rozpoznawanie/wyrażanie emocji, kształtowanie umiejętności społecznych
   • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – zajęcia dla uczniów/uczennic mających problemy z opanowanie podstawy programowej
  3. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i rozwijające zainteresowania z matematyki i języków obcych – zajęcia z wykorzystaniem TiK dla uczniów/uczennic  mających problemy z opanowaniem podstawy programowej oraz dla uczniów/uczennic chcących rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać wiedzę i umiejętności
  4. zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe – zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe uczniów/uczennic z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
  5. zajęcia dodatkowe realizowane metodą eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych  (przyroda, chemia, biologia, fizyka, geografia) –  realizowane w formie kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, zajęcia ukierunkowane na rozwijanie ciekawości, kreatywności, rozumienia procesów zachodzących w świecie, krytycznego myślenia, wnioskowania, współdziałania w grupie
  6. zajęcia z poradnictwa edukacyjno – zawodowego – poradnictwo indywidulane i grupowe, zapoznanie z obecnymi trendami rynku pracy oraz ofertą edukacyjną szkół i uczelni wyższych, kształtowania kompetencji uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy, w tym wsparcia uczniów w podejmowaniu świadomych decyzji edukacyjno-zawodowych

  Grupa docelowa:

  • 42 szkoły

  Wrocław: 24 Szkoły Podstawowe i 16 Szkół Ponadpodstawowych

  Czernica: 2 Szkoły Podstawowe

  • 5563 uczniów/uczennic, w tym 136 z niepełnosprawnością,
  • 796 nauczycieli/nauczycielek
  • 480 rodziców/ opiekunów prawnych

  Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

  CKZ-Wroclaw - logo

  Centrum Kształcenia Zawodowego

  Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  • Całkowita wartość projektu: 10 315 724,01 zł
  • Kwota dofinansowania: 9 799 937,80 zł
  • Wkład własny: 515 786,21 zł

  Termin realizacji:

  • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r.
  • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2021 r.

  Biuro projektu:

  Centrum Kształcenia Zawodowego

  ul. Strzegomska 49 a

  33-611 Wrocław

  Kierownik projektuKatarzyna Trębaczktrebacz@ckz.edu.plwew. 127pok. 403
   KoordynatorKatarzyna Ziętekkzietek@ckz.edu.plwew. 133pok. 404
  KoordynatorJustyna
  Grela – Hajduk
  jgrela-hajduk@ckz.edu.pl  wew. 114pok. 404
   KoordynatorMarek Chmaramchmara@ckz.edu.plwew. 130pok. 404

  Strona internetowa projektu:

  www.ckz.edu.pl/index.php/klucz-do-przyszlosci/