Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM BIEŻĄCEJ KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM  BIEŻĄCEJ KORESPONDENCJI  ELEKTRONICZNEJ
w Szkole Podstawowej nr 118 im. płk. pil. B. Orlińskiego
we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 18

 

 

Poniżej przedstawiamy informację o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe, w związku z prowadzeniem z naszymi pracownikami i przedstawicielami  korespondencji e-mail.

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy jednostką publiczną: Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. B. Orlińskiego
we Wrocławiu,  ul. Bulwar Ikara 19, www.sp118.pl, szkola@sp118.pl, 71 788 99 30.

Kontakt do naszego inspektora ochrony danych osobowych:  Tomasz Gorczycki  
 tel.: + 48 882 714 413  lub adres e-mail:  tomasz.gorczycki@coreconsulting.pl  lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. 

PO CO TEN DOKUMENT?

W dniu 25 maja 2018 roku weszły do stosowania regulacje Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwane: RODO). RODO dla przypadków zbierania danych osobowych nakłada obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym w jaki sposób przetwarzane są zbierane dane. W świetle RODO otrzymując od Państwa wiadomość z określonego adresu e-mail, z określoną treścią, z podpisem, zbieramy dane osobowe. W tym dokumencie udzielamy Państwu wymaganych prawem informacji i tym samym spełniamy obowiązek prawny wynikający z RODO.

SKĄD MAMY  PAŃSTWA  DANE OSOBOWE?

Dane osobowe pozyskujemy głównie od Państwa. Podajecie  nam Państwo swoje dane
w związku z prowadzoną korespondencją e-mail. Jednocześnie dane kontaktowe mogliśmy uzyskać od kogoś z Państwa organizacji (np. poprzez wskazanie Państwa w umowie o współpracy jako osoby odpowiedzialnej za kontakt lub po prostu poprzez dodanie Państwa do wiadomości (DW) w ramach bieżącej korespondencji).

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY  PAŃSTWA  DANE OSOBOWE?

Podane przez Państwa  dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. Może to być zamawianie określonych świadczeń lub dostaw, rekrutacja, albo inne działanie związane
z naszą szkołą. Jeżeli jesteście Państwo naszym klientem, potencjalnym klientem, lub jego przedstawicielem, będziemy przetwarzać również Państwa  dane w celach marketingowych.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY  PAŃSTWA    DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Państwa  dane w następującym zakresie: adres e-mail oraz dane zawarte w przesyłanej do nas korespondencji (zwyczajowo zagadnienie będące przedmiotem korespondencji oraz stopka z danymi kontaktowymi).

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY  PAŃSTWA DANE?

Państwa dane przetwarzamy w celu:

(1)    wywiązania się przez nas z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa albo w ramach realizacji działań w interesie publicznym.

(2)    w celu realizacji umowy, która nas wiąże, albo w celu jej zawarcia

(3)    jeżeli chcecie Państwo się u nas zatrudnić dane podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, którą wyrazili Państwo poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i przesłanie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY  PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane z korespondencji e-mail przetwarzamy przez okres jej przydatności dla wzajemnych kontaktów. Nie mamy sprecyzowanego okresu czasu, po którym bezwzględnie usuwamy korespondencję. Jeżeli jednak zakończymy bieżący kontakt, Państwa dane będziemy przechowywać przez okres kolejnych 5 lat (w imię reguły rozliczalności) i następnie podejmiemy decyzję o zasadności jej usunięcia.

KTO JEST ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Nie udostępniamy na własność Pastwa  danych żadnym podmiotom komercyjnym. Powinni Państwo jednak wiedzieć, że  dane mogą być udostępniane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:

  1. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne
  2. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności
  3. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności
  4. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności.

Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu. Ponadto Państwa dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego. Dostęp do tych danych osobowych mogą uzyskać w toku kontroli również uprawnione organy administracji centralnej (np. kontrola NIK, kontrola Urzędu Skarbowego, kontrole Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY PAŃSTWA  DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

a)      Reguła adekwatności

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.

b)      Reguła transparentności

Powinni Państwo  mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Państwa danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Państwa  danych osobowych jest jej przejawem.

c)       Reguła prawidłowości

Staramy się, aby Państwa dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzą Państwo, że w jakimś obszarze Państwa dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktować się z nami bezpośrednio pod adresem szkola@sp118.pl lub pisząc na adres:
Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. B. Orlińskiego, 54-130 Wrocław,
ul. Bulwar Ikara 19.

d)      Reguła integralności i poufności

Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Państwa danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do  danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą  danych.

e)      Reguła rozliczalności

Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie  zapytania, mogli udzielić Państwu pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Państwa danych.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będą Państwo tych praw nadużywać (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Państwa prawa obejmują:

a)      Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

To prawo oznacza, że mogą Państwo poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Państwu i przesłali je w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

b)      Prawo do poprawiania danych

Jeżeli dowiedzą się Państwo, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, mają Państwo prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić.
W takim przypadku mamy prawo poprosić o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

c)      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części „W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznają Państwo, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Państwa żądania.

d)     Prawo do żądania usunięcia danych

Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Państwa prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Państwa dane osobowe. Proszę pamiętać, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Państwa danych (np. toczące się postępowanie administracyjne, rozliczenia z podatku od nieruchomości). W odpowiedzi na Państwa wniosek usuniemy jednak Państwa dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe, zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Państwa dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób w naszej szkole.

e)      Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub w związku z realizowaną umową, to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych mogą Państwo poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam Państwo podali w toku takich kontaktów do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail : szkola@sp118.pl lub listownie na adres:  Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil.
B. Orlińskiego, 54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 19.

Na te dane mogą Państwo pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się Państwo spotkają, będzie budziła Państwa  obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Państwa praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Państwa pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.

Jeżeli uznają Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Państwa danych osobowych to mają Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinni Państwo podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznają Państwo za naruszające Państwa prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Państwa poinformować, że mają również Państwo prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu składają Państwo wówczas, gdy nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Państwa dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosili Państwo sprzeciw, chyba że Państwa żądanie sprzeciwia się obowiązkom, które nakładają na nas przepisy prawa. Prawo do sprzeciwu mogą Państwo zgłosić na adres e-mail szkola@sp118.pl lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. B. Orlińskiego, 54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 19.Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 118 im.płk.pil.B.Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19. Kontakt do inspektora ochrony danych: Tomasz Gorczycki tel.: + 48 882 714 413 adres email: tomasz.gorczycki@coreconsulting.pl

Menu

 


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii: