Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 118 im. płk. pil. B. Orlińskiego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie od 18 maja do 7 czerwca 2020 r.

Opublikowane: 2020-05-19 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 118 im. płk. pil. B. Orlińskiego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie od 18 maja do 7 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

-  Rozporządzenia MEN  z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

-  Rozporządzenia MEN  z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 1. W  związku z trwającym w dalszym ciągu na terenie kraju stanem zagrożenia epidemiologicznego  w  terminie do dnia 7 czerwca 2020 r.  nadal ogranicza się funkcjonowanie pracy szkoły, przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez część pracowników na terenie  szkoły.
 2. Realizacja nauczania w szkole zarówno na poziomie klas 1-3 , jak również na poziomie klas 4-7 przebiegać będzie w dalszym ciągu    z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nadzór nad realizacją zadań oraz dokumentowaniem pracy sprawują wicedyrektorzy zgodnie z rejonem nadzoru.
 3. Kierownik świetlicy w porozumieniu z  dyrektorem, mając na uwadze warunki organizacyjne, biorąc pod uwagę liczbę uczniów, którzy od dnia 25 maja będą przebywali na terenie szkoły zdecyduje o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia w poszczególnych grupach.
  Kierownik Świetlicy zapozna pracowników zatrudnionych na stanowisku wychowawcy świetlicy z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w pracy.
 4. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze  na terenie szkoły prowadzić będą  wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę potrzeb  inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele.  Uczniowie klas 1-3 , którzy będą pod opieką szkoły , w czasie pobytu w świetlicy realizować będą także elementy dydaktyki  przewidziane do realizacji w danym dniu.
 5. Wicedyrektor odpowiedzialny za pracę klas 1-3  wspólnie z nauczycielami, oceni stan realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych klas I
   i rozplanuje pozostałe treści do 26 czerwca 2020 r., czyli do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów realizujących naukę zdalnie w domu oraz na terenie szkoły.
 6. Wicedyrektor klas 1-3 w porozumieniu z wychowawcami klas, z których dzieci przebywać będą w ciągu dnia w świetlicy szkolnej zaplanuje sposób realizacji treści nauczania wynikających z podstawy programowej, jak również za pośrednictwem wychowawców klas przekaże wszystkie niezbędne procedury i zalecenia związane z przebywaniem dzieci na terenie szkoły – załącznik nr 3.
 7. Od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych  w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia. Przeprowadzone konsultacje z rodzicami naszych uczniów wskazują na potrzebę kontynuowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 1. W terminie do piątku 22 maja wychowawcy klas przeprowadzą w swoich klasach diagnozę potrzeb w zakresie organizacji konsultacji dla uczniów.  Po zbadaniu potrzeb uczniów  zostanie zaplanowana możliwość udziału uczniów w konsultacjach indywidualnych  w szczególności z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość o czym zostaną powiadomieni uczniowie oraz rodzice. Nadzór nad realizacją zadania sprawują wicedyrektorzy zgodnie z rejonem nadzoru.
 2. Nauczyciele biblioteki szkolnej opracują z zachowaniem wszelkich form reżimu sanitarnego kontakt uczniów z biblioteką szkolną celem zebrania podręczników oraz wypożyczonych książek. Szczegółowy wykaz dni oraz godzin kontaktu z biblioteką oraz środki ostrożności zostaną przekazane uczniom oraz rodzicom za pośrednictwem wychowawców klas. Pracownicy biblioteki podczas pracy zachowują wszelkie formy bezpieczeństwa i stosują się do zaleceń opisanych w   załączniku  nr 4.
  Nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyr. D. Skibin.
 3. Pracownicy administracji i obsługi pracują zgodnie z zaleceniami dyrektora oraz kierownika gospodarczego  stosując się do wszystkich zaleceń GIS, MZ oraz MEN,
  jak również respektując procedury stanowiące załącznik do zarządzenia. Czas pracy oraz zakres obowiązków ustala dyrektor lub kierownik gospodarczy z pracownikami indywidualnie.

      Do wiadomości i stosowania  - wszyscy pracownicy szkoły.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 Ogólna informacja dla rodziców, opiekunów prawnych.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 3 Procedura bezpieczeństwa dotycząca funkcjonowania oddziałów klas 1-3 w Szkole Podstawowej nr 118 im. płk. pil. B. Orlińskiego  we Wrocławiu podczas epidemii koronawirusa.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 4 Wskazówki dla nauczycieli bibliotekarzy.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 5 Zalecenie  Konsultanta Krajowego.pdf

OŚWIADCZENIA Rodziców.pdf

 Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Tomasz Grzybowski, inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją e-mail znajdzie Pan/Pani na www.sp118.pl.

Menu

 


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii: