Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

Zapraszamy do XIII edycji Międzynarodowego Konkursu Ekologiczno-Prozdrowotnego „Motyle – nieme arcydzieło przyrody”

Opublikowane: 2020-01-29 Zapraszamy do XIII edycji Międzynarodowego Konkursu Ekologiczno-Prozdrowotnego „Motyle – nieme arcydzieło przyrody”

Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pilota Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu ogłasza XIII edycję Międzynarodowego Konkursu Ekologiczno-Prozdrowotnego „Motyle – nieme arcydzieło przyrody” we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu pod honorowym patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

I.  CELE  KONKURSU:        

Cel ogólny: wzmacnianie postawy proekologicznej

Cele szczegółowe:

 • poznanie budowy i czynności życiowych jednej z najliczniejszych grup należącychdo gromady owadów,
 • zwrócenie uwagi na ogromną rolę owadów (w tym motyli) w utrzymaniu równowagi biologicznej w środowisku naturalnym,
 • wskazanie roli motyli jako zapylaczy w utrzymaniu/zachowaniu życia na Ziemi,
 • doskonalenie zdolności wypowiadania się na dany temat w różnych formach wypowiedzi twórczej,
 • rozwijanie umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia,
 • wspieranie wszechstronnych uzdolnień dzieci, tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań,
 • podniesienie wiary dzieci we własne możliwości,
 • wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji,
 • zwiększenie aktywności szkół w procesie edukacyjnym.


II.    REGULAMIN KONKURSU

 Kategorie prac konkursowych /do wyboru – ilość kategorii dowolna.

1.  „Gdyby nie było motyli, poeci by je wymyślili” /Wanda Chotomska/ wiersz lub piosenka,  objętość –  max. 1 strona czcionką „14”, interlinia 1,5; uczestnicy – uczniowie klas I-VIII, max. 5 prac z jednej szkoły lub 10 z zagranicy (tekst piosenki należy dostarczyć wraz z podkładem muzycznym – melodia znana lub własna kompozycja).

2.  „W motyle ubrana” praca techniczna biżuteria lub akcesoria (zawieszka/kolczyki/bransoletka/okulary), uczestnicy – uczniowie klas IV-VIII, max. 5 prac z jednej szkoły lub 10 z zagranicy.

3.  „Torba ekologiczna z motywem motyla” – praca techniczna, tworzywo – materiał (dozwolone aplikacje, haft, farba), uczestnicy – uczniowie klas I-VIII, max. 5 prac z jednej szkoły lub 10 z zagranicy.

4. „Niech na chwilę na szybie usiądą motyle” – praca techniczna witraż, format A3 (pracę wykonujemy na folii lub szkle), uczestnicy – uczniowie klas I-VIII, max. 5 prac z jednej szkoły lub 10 z zagranicy.

5. „Taniec motyla nad wiosenną łąką” – praca plastyczna, technika dowolna (nie używamy brokatu i cekinów), uczestnicy – uczniowie klas I-III, max. 5 prac z jednej szkoły lub 10 z zagranicy.

6. „Symetria i romantyzm w motylu zaklęta” – praca plastyczna, technika farba/kredka, format A3, uczestnicy – uczniowie klas IV-VIII, max. 5 prac z jednej szkoły lub 10 z zagranicy.

7.  „Motyl – ulotne piękno” – fotografia matowa, format A-4, uczestnicy - uczniowie klas I-VIII, max. 5 prac z jednej szkoły lub 10 z zagranicy.

8.  „Jeden dzień z życia motyla” – film animowany, max czas nagrania - 3 minuty, podkład muzyczny i dubbing, uczestnicy – uczniowie klas IV-VIII, max. 5 prac z jednej szkoły lub 10 z zagranicy.

 

III.  WARUNKI  OGÓLNE  KONKURSU:

 • dzieci wykonują prace samodzielnie i indywidualnie, (ewentualnie dopuszczalna jest niewielka pomoc osoby dorosłej przy wywołaniu fotografii, wykonaniu biżuterii i torby ekologicznej),
 • błędy ortograficzne eliminują pracę literacką,
 • prace muszą być opisanena wizytówce /umieszczonej na odwrocie pracy/ należy podać drukowanymi literami: tytuł pracy, imię, nazwisko i wiek autora, dokładny adres szkoły z telefonem, nazwisko nauczyciela-opiekuna,
 • do każdej pracy należy dołączyć:

- zgodę rodziców/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (obowiązkowe)
- podpisaną przez opiekuna prawnego klauzulę informacyjna stanowiąca zasady przetwarzania danych osobowych dziecka oraz opiekuna prawnego (obowiązkowe)
- zgodę na publikację wizerunku dziecka (nieobowiązkowe)
- podpisaną przez każdego opiekuna szkolnego zgodę na publikację wizerunku (nieobowiązkowe)
- oświadczenie o prawach autorskich (obowiązkowe)
- podpisaną przez każdego opiekuna szkolnego klauzulę informacyjną stanowiąca zasady  przetwarzania danych osobowych (obowiązkowe)

Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.

Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest przekazanie wskazanych powyżej,  obowiązkowych dokumentach.

 • prace proszę składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 118 im. płk. pilota Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 19, w godz. 800 - 1500
 • do przesłanych prac należy dołączyć listę prac oddzielnie do każdej kategorii i jedną zbiorczą ze szkoły lub zagranicy – według wzoru; należy ją również przesłać drogą mailową: eko@sp118.pl
 • KATEGORIA

Lp.

Imię i nazwisko autora

Tytuł pracy

Imię i nazwisko opiekuna

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 ...

 

 

 

Łączna ilość prac

 

IV.  TERMINY REALIZACJI:

 • 1 kwietnia 2020. termin przysłania prac konkursowych do SP 118 we Wrocławiu

(prace nadesłane po terminie, nie będą podlegały ocenie)

 • Do 17 kwietnia 2020 r. – obrady poszczególnych komisji jury w SP 118, sporządzenie i przekazanie protokołów  J. Skotnickiej, pracownikowi Szkoły Podstawowej nr 118 we Wrocławiu  – gabinet 43, dodatkowo przesłane drogą mailową. W skład komisji jury wchodzą jedynie pracownicy SP118.
 • 30 kwietnia 2020 r. szkoły zostaną poinformowane o wynikach konkursu na stronie szkoły http://www.sp118.pl w przypadku osób, które wyraziły na to zgodę. w przypadku pozostałych uczestników, wyniki konkursu przesłane zostaną do szkół faxem lub drogą maile.


V.    FINAŁ:

Dnia 7 maja 2020 r. – finał z uroczystym wręczeniem uczniom  dyplomów i nagród w Szkole Podstawowej nr 118 im. płk. pilota Bolesława Orlińskiego, ul. Bulwar Ikara 19 we Wrocławiu.

Zaproszenia dla laureatów zostaną wysłane do szkół faxem lub mailem.

 Prace konkursowe zostaną wyeksponowane w holu Szkoły Podstawowej nr 118  w terminie od 4 maja 2020 roku do 07 czerwca 2020 roku.

Po zakończeniu ekspozycji prace laureatów konkursu przechodzą na własność Organizatora.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Organizator konkursu zastrzegają sobie prawo wyboru prac do ekspozycji.
 2. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie www Organizatora http://www.sp118.pl. , www.facebook.com/SP118/timeline.
 3. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.sp118.pl, www.facebook.com/SP118/timeline.
 5. Przekazując pracę na konkurs uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

Organizator oraz administrator danych osobowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 118 im. pułkownika pilota Bolesława Orlińskiego 54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 19, tel. 71/788-99-30

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu oraz patronat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nie mają wglądu w dokumentację konkursową oraz dane osobowe uczestników.

Z A P R A S Z A M Y
Organizatorzy

Załączniki:

Załącznik 1 Zgoda na udział w konkursie; zgoda na wykorzystanie wizerunku; zgoda na opublikowanie danych.

Załącznik 2 Zgoda na wykorzystanie wizerunku opiekuna szkolnego.

Załącznik 3 Oświadczenie o prawach autorskich.

Załącznik 4 Zasady przetwarzania danych osobowych.

  Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Tomasz Grzybowski, inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją e-mail znajdzie Pan/Pani na www.sp118.pl.

Menu

 


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii: