Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

Przetargi

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 118

im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego

ul. BULWAR IKARA 19

54-130 WROCŁAW

Tel. 71 798 68 40

Fax. 71 788 99 30

 gszymanski@sp118.pl

 www.sp118.pl

 

Nr sprawy:  US/01/20178                                                        Wrocław, 15.05.2018 r.

 

 

ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia

 

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

pn.:

 

 Usługi restauracyjne na rzecz  uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 118  we Wrocławiu

CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

 


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 Usługi restauracyjne na rzecz  uczniów uczęszczających do Szkole Podstawowej nr 118 we Wrocławiu

1.1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERA SIWZ.

 

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

  od  05.09.2018r.  do 18.06.2019 r. (z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019)
3. KRYTERIA OCENY OFERT.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny - 100 %.

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego  we Wrocławiu, przy ulicy  Bulwar Ikara 19, Sekretariat. w dacie, nie później niż dnia … 24.05.2018r. Godz. 11.00

5. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.05.2018r. Godz. 11:30  w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 19, Sekretariat.


UWAGA:

WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z ZAPISAMI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, GDZIE SZCZEGÓŁOWO OPISANO WARUNKI UDZIAŁU, DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ZAWARTO WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW.

 

Załączniki:

1. SIWZ na usługi społeczne SP 118 na rok 2018-2019.pdf

2.  Zał do SIWZ SP 118 - 1-6-formularz oferty-edytowalny.doc

3. Zał. do SIWZ - 9_dodatki do żywności niewskazane w diecie dzieci.pdf

4. Zał. do SIWZ -10_zalecenia szczegółowe do surowców.pdf

5. Zał. nr 11 - jadlospisy dla-szkół podstawowych.pdf

Barbara Rotte

Odpowiedzi na pytania:

1. Odpowiedzi na pytania z dnia 16_17_05_2018.pdf

2. Odpowiedzi na pytania z dnia 22_05_2018.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert:

1. Informacja z otwarcia ofert.pdf


Wynik postępowania przetargowego:

1. Zamówienie na usługi społeczne.pdf

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdfAdministratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 118 im.płk.pil.B.Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o. , ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Menu

 


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii: